Hypocrisy & Its Remedy

Luke 12:1-12

Bradley Davis July 21, 2019